Gold gondolom za deset meseci

    16.08.2016.
Zoran Radibratovic za sajt (1)

Ugovor za izgradnju Žičare za prevoz putnika Zlatibor – Tornik (Gondola Zlatibor –Tornik), potpisao je, kao izvođač konzorcijum MPP “Jedinstvo”, Sevojno, “Elkoms”, Beograd, “Amiga”,  Kraljevo i “Hidromontaža”, Beograd. Nosilac Konzorcijuma je preduzeče MPP “Jedinstvo” a. d. Sevojno. Reč je o preduzećima koja imaju značajno iskustvo u izradi sličnih i srodnih sistema u okviru skijališta “Tornik”, “Kopaonik” i “Stara Planina”.

Gondola Zlatibor – Tornik predstavlja postrojenje sastavljeno od više komponenti konstruisanih, proizvedenih, montiranih i stavljenih u upotrebu sa ciljem bezbednog prevoza putnika. Postrojenje se sastoji od infratrukture žičare, podsistema žičare i bezbedonosnih komponenti.

 

Razgovarali smo sa g-dinom Zoranom Radibratovićem, tehničkim direktorom MPP Jedinstva iz Užica.

 

Šta je to što nas prvo očekuje po dobijanju svih potrebnih saglasnosti za otpočinjanje radova?

Odmah po dobijanju potrebnih saglasnosti za otpočinjanje radova, očekuje nas geodetsko obeležavanje i provera stanja na terenu, izrada pristupnih puteva za lokacije za koje je to neophodno, kao i radovi na postavljanju glavnog napojnog voda za snabdevanje električnom energijom.

 

Koje faze radova su planirane?

Planirano je izvođenje radova paralelno na više lokacija. U svakom slučaju, tehnologija gradnje ima svoje specifične zahteve koji moraju biti ispoštovani.

 

Odmah  po obezbeđenju mogućnosti prilaska pojedinim lokacijama, započeće radovi na iskopu i izradi temelja stubova, sa ugradnjom ankera za postavljanje stubova prilikom betoniranja. Paralelno sa ovim radovima vršilo bi se ukrupnjavanje pojedinih delova isporučene opreme pre isporuke na samu lokaciju ugradnje, kako bi se vreme montaže na licu mesta svelo na minimum.

 

Takođe je planiran ubrzani početak građevinskih radova na početnoj i krajnjoj stanici. Nakon perioda sazrevanja betona, započela bi sukcesivna montaža nosećih stubova, a zatim i ostale opreme. Potrebno je naglasiti, da je oprema neophodna za početak montaže i fazu ukrupnjavanja već isporučena.

 


karaktiristike gondole

Po čemu je oprema za gondolu specifična?

 

Projektna dokumentacija je u potpunosti prilagođena ovoj vrsti opreme, a sve u skladu sa specifikacijama proizvođača osnovne opreme za gondolu POMA iz Francuske.

 

 

Gold gondola je projektovana kao jednoužna, viseća, razdvojiva žičara, sa kružnim (jednosmernim) tokom, sa zatvorenim kabinama za 10 osoba. Dužina žičare je 8,95km u jednom pravcu, uz visinsku razliku između početne i krajnje stanice od 531m. Prečnik čeličnog užeta je 50mm. Brzina kretanja kabine je oko 6m/s. Potrebna startna snaga elektromotora je oko 640 kW na prvoj deonici, odnosno oko 720 kW na drugoj deonici.

 

 

 

Koliko će stubova biti postavljeno, raspon između njih?

Žičara za prevoz putnika Zlatibor-Tornik, u svom sastavu, previđa izgradnju 36 stubova. Na deonici između polazne stanice (Zlatibor) do međustanice (jezero Ribnica) predviđena je izgradnja 19 stubova, a od međustanice (jezero Ribnica) do povratne stanice (Tornik) izgradnja 17 stubova.

Raspon između stubova i njihova visina varijaju u zavisnosti od geometrije trase. Većina rastojanja između stubova se nalazi u intervalu od 160 do 450m. Maksimalno međustubno rastojanje iznosi 544m.

Visina pojedinačnih stubova se kreće od 6,45m do 30m.

 

 

Zlatibor_exectuvie_01Da li postoje specifični rizici ili poteškoće i kako će oni biti prevaziđeni?

 

Realizacija ovog projekta spada u kategoriju poslova sa visokim stepenom rizika. Reč je o montaži opreme velikih gabarita i težina, na velikom broju lokacija. Vrlo je značajno učešće rada na velikim visinama. Korišćenjem specifične opreme i mehanizacije, kao i obučenih radnika, koji već imaju iskustva na izvođenju sličnih pozicija, planiramo da uticaj ovih rizika svedemo na minimim. U svakom slučaju, pridržavanje mera zaštite i bezbednosti na radu, biće vrlo značajan segment realizacije ovog posla i na tome će se posebno insistirati.

MPP Jedinstvo Užice posao na izgradnji gondole radi u konzorcijumu sa firmama: Elkoms Beograd, Hidromontaža Beograd i Amigom iz Kraljeva. Reč je o kompanijama koje imaju značajno iskustvo u izradi sličnih i srodnih sistema.

 

 

 

Zlatibor01


Da li će biti radova i u zimskom periodu?

 

Planiran je i rad u zimskom periodu, ukoliko to vremenske prilike dozvole. Uzimajući u obzir da poslednjih godina dolazi do znatnog produženja građevinske sezone, nadamo se da će vremenski uslovi dozvoliti izvođenje dela radova. Ključni faktori za obim radova koji će biti izvođeni u zimskom periodu su zahtevi tehnologije gradnje, kao i aspekt bezbednosti rada.

 

Koji je rok za izgradnju gondole i od čega zavisi da li će biti ispoštovan?

 

Ugovoreni rok za izgradnju gondole je 390 dana i u njega je uključen period potreban za izradu projektne dokumentacije. Uzimajući u obzir da je tehnička dokumentacija, u ovom momentu, završena sa preko 90%, nakon stvaranja mogućnosti za početak izvođenja radova, plan je da se radovi završe u roku od 10 meseci. Ovaj rok praktično zavisi najviše od samog početka radova. Nadamo se da će radovi započeti sredinom septembra 2016. godine pošto je neophodno završiti što pre deo aktivnosti, koji je direktno vezan za vremenske prilike.

 

 

Zoran Radibratović,
tehnički direktor MPP Jedinstvo Užice.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on VKPin on Pinterest
Email this to someone